Системата „Educhoice.bg”  е собственост на Сдружение „Черноморски институт”.
Черноморски институт е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана  на 13.02.2009 г. с решение на Бургаски окръжен съд в съответствие с българското законодателство.
www.bs-ml.eu; www.blacksearegion.bg

Към Черноморски институт работи  Център за информация и професионално ориентиране,  лицензиран със Заповед на Председателя на НАПОО 3395/29.06.2011 г.за извършване на инфирмиране и професионално ориентиране , в съответствие с чл.49а, ал.I от Закона за професионалното образование и обучение
Лицензия та на ЦИПО е  № 201114008.

Целите на Черноморския институт са свързани с изследване на културата, образованието, околната среда  в Черноморския басейн и Черноморския регион, развитие на програми и стратегии за устойчиво развитие, разпространение на знания , информация и създаване на партньорства с различни организации иинституции за постигане на целите в областта на образованието , информационното консултиране  в национален и международен план.

Целта на Центъра за информация и професионално ориентиране  е да предоставя  услуги в областта на информирането и професионалното ориентиране и кариерно консултиране, която включва:  актуална, навременна и полезна за всеки член на  обществото информация, важна за неговото кариерно развитие, за избор на училище или образователна структура за получаване на образователна степен и квалификация и възможности за  реализация на  неговия потенциал  чрез участие в пазара на труда; да  осъществява професионално ориентиране,кариерно консултиране и оценка на компетентностите , които ше доведат до лично усъвършенстване и развитие на потребителите  и това на обществото чрез формиране на  принадена стойност, свързана с развитие на икономика , базирана на знанието, да организира  създаването и разпространението на продукти, свързани с професионалното ориентиране  и кариерно развитие и консултиране. Центърът развива и прилага методи за определяне на професионалната пригодност, насоченост и оценка на компетентностите и подпомага въвеждането на свързаните с това стандарти в страната. Поддържа тесни контакти и работи  в сътрудничество  с организации и асоциации, обединяващи  професионалистите от отделни професионални области, техните комисии и комитети по обучение и присъждане на квалификации, както и организации за професионално обучение.

 

ПАРТНЬОРИ
Партньори на Черноморския институт са :Университет „Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас, Варненски Свободен Университет, Бургаска Търговско промишлена палата, НПО”Обединени експерти”, Бургаска регионална туристическа камара, Фондация „Аве Мария” – Констанца.
Черноморски институт е член на Българската асоциация за управление на човешките ресурси

РЪКОВОДСТВО НА ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ

Председател на УС   доц.д-р Маруся Любчева
Зам.Председател:  Николай Кожев
Изпълнителен директор: Георги Бахчеванов
Информационно обслужване : Ангел Димитров

 

ЕКИП НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И  ПРОФЕСИОНАЛНО И ОРИЕНТИРАНЕ

Директор:     доц.д-р Маруся Любчева
Експерти и консултанти:
Георги Бахчеванов -  експерт публична администрация
Соня Делишменова -  психолог, Сертифициран кариерен консултант, международна програма GCDF
доц. д-р Стоянка Петкова –  експерт по маркетинг
Радослава Карагьозова –  експерт по маркетинг
доц. д-р Пепа Митева –  експерт по кариерно консултиране  
доц. д-р Дончо Керемедчиев – експерт по професионално ориентиране
доц.д-р Галя Куртева – експерт по професионално ориентиране
Ангел Димитров – ИКТ специалист