Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по химични технологии "Н.Зелинский" - Бургас

Наименование: Професионална гимназия по химични технологии "Н.Зелинский" - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас К-с "Изгрев" до бл.53

Телефон: Директор:88-12-24 Канцелар?

Електронна поща: pght_zelinski_burgas@abv.bg

Квалификация: Учениците придобиват задълбочени теоретични познания и практически умения, за да извършват бързо и акуратно основните операции и анализи, приложими в химическата промишленост и да осъществяват различни видове контрол върху суровините, материалите и крайните продукти.

Чужди езици: Интензивно изучаване на английски език

Компютърно оборудване: Обучението по информатика се осъществява в две съвременни компютърни зали

Извънкласни занимания: Спортни секции -Секция "Красиви тела"Секция "Футбол" Секция "Чиста вода за всички" Секция "Полезна химия" Секция "Волейбол"- момчета Секция "Тенис на маса" Секция "В света на техниката- от знанието към умението"

Свободно време: Клубове - Клуб "Медия" Клуб "Аз съм българин обичам..." Клуб "Гражданско поведение на българина в контекста на Европейската идентичност" Клуб "От наука към кариера"

Партньорства: ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС - АДРазвитието на гимназията сега и за в бъдеще е непосредствено свързано с "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД. Между дружеството и гимназията от 2001 година има сключен договор за съвместна работа, въз основа на който дейноста на гимназията се подпомага чрез: 1. Осигуряване на условия за провеждане на учебна и производствена практика на учениците от гимназията на територията на дружеството. 2.Предоставяне на стъклария, химикали и оборудване, снето от употреба в "ЛУКОЙЛ- НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД , които могат да се използват в учебната и учебно-производителна дейност на гимназията. 3.Завършилите гимназията имат възможност за работа след дипломиране в "ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ-БУРГАС" - АД. 4.Във връзка с изискванията на пазара по труда от изпълнителски кадри в дружеството, се създава съвременна кадрова политика при реализиране на приема на ученици по специалности за следващите няколко години.

Участие в проекти: Проект "Успех" Проект Ученически практики-Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез: 1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда. 2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии. 3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда. 4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции. 5. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО. 6. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори. Проект „МОДЕРНИЗИРАНАТА УЧЕБНА БАЗА - • Подобряване на материалната база на гимназията в съответствие със съвременните изисквания на икономиката и индустрията, повишаване качеството на образователния процес и бързото адаптиране на специалистите при тяхната реализация. • Повишаване относителния дял на трудовата и социалната реализация на завършващите професионалното си образование по изучаваните професии „Системен програмист” по Специалност: Системно програмиране и Икономист-информатик Специалност: Икономическа информатика в ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский” гр. Бургас.

Училищна база: Гимназията разполага с учебна сграда, общежитие, производствена сграда, физкултурен салон, ремонтна работилница, хранителен блок и физкултурна площадка.В тях са разположени 19 кабинета и класни стаи, 12 лаборатории(химични, микробиологични, аналитична химия и лаборатория, оборудвана с апарати за прилагане на физични методи за анализ, лаборатория по процеси и апарати - оборудване с 10 полупромишлени инсталации за изследване на технологични процеси, лаборатории по КИП и А и електроника), пет работилници, позволяващи пълноценното реализиране на учебните програми на Биотехника и Автоматизация на производството, чертожна зала

Преподаватели: Висококвалифицирани педагогически специалисти

Друга информация: Гимназията разполага с учебна сграда, общежитие, производствена сграда, физкултурен салон, ремонтна работилница, хранителен блок и физкултурна площадка.В тях са разположени 19 кабинета и класни стаи, 12 лаборатории(химични, микробиологични, аналитична химия и лаборатория, оборудвана с апарати за прилагане на физични методи за анализ, лаборатория по процеси и апарати - оборудване с 10 полупромишлени инсталации за изследване на технологични процеси, лаборатории по КИП и А и електроника), пет работилници, позволяващи пълноценното реализиране на учебните програми на Биотехника и Автоматизация на производството, чертожна зала.