Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по транспорт - Бургас

Наименование: Професионална гимназия по транспорт - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас Бур. "Демокрация" 5

Телефон: Директор: 056/820152 Пом.Дир?

Електронна поща: pg_transport_bs@abv.bg

Квалификация: Завършилите ученици ще могат да: - извършват диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила; - организират, контролират и извършват техническо обслужване и ремонт на автомобила; - извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ на автомобила; - участват в управлението на автотранспортното предприятие.

Чужди езици: разширено изучаване на английски език

Компютърно оборудване: Един компютърен кабинет

Извънкласни занимания: спортни секции

Свободно време: Клубове

Партньорства: Професионална гимназия по транспорт има изградени дълготрайни и ползотворни връзки с “Пристанище”ЕАД- гр.Бургас, фирмите: “Бургасбус”, “Автотрафик”, “Летище”-Бургас и др. Високата професионална квалификация на завършващите ученици осигурява успешната им реализация.

Участие в проекти: 1.ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ” 2.ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИ ХОРА „ 3.ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКА „ 4.ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНО УЧИЛИЩЕ"

Училищна база: Училището разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни гаражни съоражения, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура, леки и лекотоварни МПС.

Преподаватели: Обучението на учениците се осъществява от 37 учители, от които 29 са с висше образование. Десет учители са носители на професионална квалификационна степен.

Друга информация: ПГ по транспорт предлага 4 и 5-годишен срок на обучение за ученици, завършили успешно основно образование или завършен седми клас